Burger 10

39 Glebe Point Rd Glebe
Sydney, NSW 2037